הסכם התקשרות

 

הסכם התקשרות בין אר. אל אינטרנט ורשתות בע"מ ללקוח

 

א. הסכם התקשרות זה הוא ההסכם היחיד שנערך בין אר אל אינטרנט ללקוח . אר.אל לא תהיה מחויבת לכל הצהרה או הסכמה, שאינה כלולה בהסכם זה, אלא אם-כן נעשו על-ידה בכתב בהודעה ללקוח.

ב. ההסכם זמין באתר אר.אל אינטרנט  ושימוש בשירותי אר אל אינטרנט מהווה הסכמה לכל תנאי ההסכם.

ג. כל שינוי בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב - 1982  או בתקנות שהותקנו מכוחו, או ברשיון, ככל שיש בהם, לדעת אר.אל אינטרנט , בכדי להשפיע על תנאי ההתקשרות, ייחשבו כשינוי מוסכם של תנאי ההתקשרות.

ד. אר.אל אינטרנט  מספקת שירותי אינטרנט ,שירותי ענן ושירותי תמיכה ועבור כל לקוח והשירות יסופק בהתאם להזמנת הלקוח ובכפוף למילוי התחייבויות הלקוח .

ה. אר.אל אינטרנט תהה רשאית ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את את תנאי השירותים ו/או חבילות ההתקשרות .

ו.  אר.אל אינטרנט תהה רשאית ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להגביל או להתלות את כמות הודעות הדואר האלקטרוני הנשלחות ו/או המתקבלות .

ז. עבור השירותים ישלם הלקוח לאר.אל אינטרנט את התשלומים המפורטים בחשבונות אשר תגיש אר.אל אינטרנט  למנוי מעת לעת. גובה התשלומים יחושב בהתאם לתעריפי חבילת ההתקשרות אליה נרשם הלקוח ו/או התעריפים המפורסמים במחירון אר.אל אינטרנט  כפי שיעודכנו על ידי אר.אל אינטרנט  מעת לעת במידה ונסתיימה תקופת ההתקשרות במסגרת חבילת ההתקשרות. 

ח. מובהר כי בחבילות התקשרות הכוללות גלישה במחיר חודשי קבוע, יחויב הלקוח  בתשלום הקבוע בין אם בוצעה גלישה בפועל ובין אם לאו.

ט. כל חודש תישלח למנוי חשבונית מס לכתובת הדואר האלקטרוני (e-mail) שסיפק הלקוח בעת הרישום לשירותים.

י. המנוי ישלם לחברה תמורה עבור השירותים שסופקו לו על ידי אר.אל אינטרנט , וזאת לא יאוחר ממועד הפירעון של כל חשבון כנקוב בחשבונית אשר תופק לו מעת לעת.

כ. אר.אל אינטרנט  תחייב את חשבון הבנק אשר פרטיו מצוינים בהוראת הקבע שנחתמה על המנוי והועברה לחברה או את כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לחברה על ידי המנוי, לפי העניין, לא לפני מועד הפירעון הנקוב בחשבון. המנוי יודיע לחברה באופן מיידי בדבר כל שינוי בפרטי אמצעי התשלום שבאמצעותו הוא מחויב על ידי אר.אל אינטרנט . 

ל. בחר המנוי לשלם באמצעות כרטיס אשראי, יודיע לחברה מיידית על כל גניבה ו/או אובדן ו/או שימוש לרעה בכרטיס האשראי אשר באמצעותו הוא מחויב. 

מ. המנוי רשאי לשנות את אמצעי התשלום הנבחר על ידו  בהתאם לנוהלי אר.אל אינטרנט , וזאת בהודעה טלפונית ו/או בכתב לחברה ובחתימה על הטופס הנדרש, לפי העניין, אולם מובהר בזה כי שינוי כאמור יכול שיהיה כרוך בשינוי בתעריפים.

נ. המנוי מאשר בזה כי אר.אל אינטרנט  רשאית לגבות את התשלומים עבור השירותים המסופקים לו באמצעות אחר מטעמה.

ס. המנוי רשאי לפנות למשרדי אר.אל אינטרנט , באמצעות הטלפון, בימים ובשעות העבודה, לצורך בירורים או תלונות בקשר עם החשבונות. על מנת לאפשר ביצועם של בירורים טלפוניים על ידי המנוי, תוך שמירה על סודיות פרטי השירותים המוענקים למנוי ופרטי החשבונות בגינם, יבוצעו בירורי חשבונות וימסרו פרטים על מצב חשבון רק לאחר הזדהות המנוי הפונה באמצעות מספר הטלפון שלו והצגת הפרט האישי המזהה כפי שמסר המנוי בעת הרישום לשירותי אר.אל אינטרנט  ובהתאם לנוהלי אר.אל אינטרנט .

ע. המנוי יהיה רשאי לערער על נכונות החשבון, עד לתום  חודש מיום קבלת החשבון אצל המנוי. בתום חודש, לא ניתן יהיה לערער על החשבון.

פ. אר.אל אינטרנט  תספק שירותי תמיכה טכנית ללקוח בנושאי התחברות וגלישה ברשת האינטרנט, בימי חול בלבד.

צ. מבלי לגרוע מהוראות חוק האזנות סתר, התשל"ט - 1979, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, או כל דין אחר לעניין הגנה על פרטיותו של אדם, תהא אר.אל אינטרנט  רשאית לבצע מעקב ממוחשב על פעילות הלקוח ו/או המערכת ולחשוף כל מידע, לשם בקרה/שמירה על תקינות ו/או טיב המערכת ו/או השירות ולהגנה על פעילותה ופעילות משתמשיה ובקרה על קיום כל דין. 

ק. אר.אל אינטרנט , עובדיה, שלוחיה והפועלים מטעמה לא יגלו רשימות ומסמכים בהם רשומים שמו ומענו של המנוי או כל מידע אחר הנוגע אליו, לרבות פרטי החשבון.

 

 

על אף האמור בסעיף זה, רשאית אר.אל אינטרנט  לעשות את אלה:
 (1)
למסור את פרטי המנוי לצד שלישי לשם גביית כספים המגיעים לחברה בגין השירותים ובהתאם לתנאי ההתקשרות, ובלבד שהמידע המועבר נחוץ לשם גביית כספים ועריכת חשבונות, והצד השלישי אליו הועבר המידע כאמור התחייב לשמור על פרטיות המנוי כאמור בסעיף זה;
2)
) להעביר פרטי המנוי לאחר לצורך קיום הוראות על פי סמכות שבדין;
3)
) להעביר למנוי או למורשה מטעמו, לפי בקשתו, רשימות, מסמכים ומידע כאמור בסעיף זה לעיל הנוגעים למנוי בלבד.
4)
) המנוי מסכים כי אר.אל אינטרנט  תכלול את שמו, כתובת ה- IP שלו, כתובת הדואר האלקטרוני שלו, ה- Domain Name  שלו, מספר הטלפון וכתובתו, במדריכים, זולת אם הודיע הלקוח לחברה על רצונו כי לא תעשה כן בהודעה בכתב 14 יום מהאחרון שבין מועד מסירת הפרטים הדרושים וקבלת שם המשתמש וסיסמת הגלישה.
5)
) לידיעתך, הפרטים המופיעים אצלנו במערכת ישמשו לצורך משלוח מידע, עדכונים והצעות שיווקיות בדבר שירותי התקשורת של אר.אל אינטרנט.

  (6) אר.אל אינטרנט לא תפצה את הלקוח בשום מקרה או תקלה או נזק שנגרם במישרין או בעקיפין.

 

הפסקת שירות ביוזמת אר.אל אינטרנט
אר.אל אינטרנט  רשאית, להפסיק את השירותים המסופקים למנוי הפסקה מוחלטת או הפסקה זמנית, או להגבילם, בהודעה למנוי מראש, ככל שניתן ו/או מחויב בנסיבות העניין, וכן בהתקיים אחד מאלה:
* המנוי לא שילם, במועד, תשלום שהוא חב בו בעד השירותים שקיבל מאר.אל אינטרנט  בהתאם לאמור בתנאי ההתקשרות;
* המנוי הפר תנאי מהותי בתנאי ההתקשרות;
* אם ראתה אר.אל אינטרנט  כי קיים חשש סביר לשימוש שאינו כדין או למעשה הונאה באמצעות השירותים, השירותים הנלווים, או הציוד הקשור עם השירותים, לרבות באמצעות ציוד הקצה של הלקוח, לפי העניין; 
* אם ראתה אר.אל אינטרנט  כי קיים חשש סביר כי המנוי לא יעמוד בתשלומים בעד השירותים מאחר והמנוי נפטר, או חדל להתקיים אם המנוי הוא חברה;
*  המנוי הוכרז כפושט רגל או מונה לו נאמן בפשיטת רגל, כונס נכסים זמני או קבוע, מפרק זמני או קבוע לפי העניין, או הוגשה בקשה בהקשר זה לבית המשפט, ולא הוסרה בתוך 30 יום ממועד הגשתה, ולא ניתנה מטעמו ערבות להנחת דעתה של אר.אל אינטרנט  להבטחת כיסוי החובות והתשלומים שהמנוי חב בהם לחברה עד לגמר הליכי פשיטת הרגל או הפירוק לפי העניין;
*  הדבר מתחייב לצורך תפעולה, תחזוקתה או הרחבתה של מערכת  האינטרנט של אר.אל אינטרנט ;
*  שר התקשורת ביטל, הגביל, התלה את הרשיון המיוחד לאספקת שירותי אינטרנט של אר.אל אינטרנט  או שינה את תנאיו, או שהדבר מתחייב מסיבות ביטחון לאומי, או בעתות חירום לאומי.
* אר.אל אינטרנט  בחרה בכך מטעמים טכנולוגיים ומטעמים של כדאיות כלכלית.
* ראתה אר.אל אינטרנט  כי נעשה שימוש לרעה בשירות אשר יש בו כדי לגרום נזק  לציבור או לחלק ממנו או לחברה.

 

 מתן שירותים ללקוח

*אר אל אינטרנט תספק ללקוח את השירות, לרבות שירותי תמיכה כמפורט מטה. השירותים יסופקו ללקוח בכפוף למגבלות טכניות שייתכן וישתנו מעת לעת.

 

 

אר אל אינטרנט תפעל, במאמץ סביר, על מנת לספק את השירות באופן סדיר ובאיכות טובה, ואולם אר.אל אינטרנט אינה מתחייבת לאספקת השירות בכללותו, ואספקת שירותי הגישה הבטוחה ב"ה לאינטרנט, כנגזרת של בחירת מסלול הגישה, באופן מלא ואינה מתחייבת כי השירות יסופק כך שימנע חשיפה לתכנים בלתי ראויים באופן מוחלט או וודאי.

 

איכות השירות עלולה להיות מושפעת מגורמים שמחוץ לשליטת אר אל אינטרנט, כגון כשלים בתשתית התקשורת מכל סיבה שהיא, לרבות בגין פגעי מזג אויר וכל כשל תשתית אחר, תקלות ברשתות תשתית אליהן מחוברת אר.אל אינטרנט וכיוצא באלה.

 

 

2.7 .ייתכן ואר אל אינטרנט תאלץ להשעות את השירות, כולו או חלקו, לצורכי תחזוקה, שדרוג או שינוי. עם זאת, אר אל אינטרנט מתחייבת כי תפעל לצמצם את ההפרעות לשירות ככל שיגרמו. הפרעה לשירות לא תגרע מחובות הלקוח לפי הסכם זה, אלא אם תקבע אר.אל אינטרנט אחרת.

 

 

*.אר אל אינטרנט תהיה רשאית להפסיק את מתן השירות, כולו או חלקו, בנסיבות מסוימות גם ללא הודעה מוקדמת, אם הלקוח יפר תנאי מהותי בהסכם זה, לא יפרע את חובותיו, או אם ירשה לאחר להשתמש, שלא כדין, בשירות.

 

* .בכפוף לכל דין, תהא אר אל אינטרנט רשאית לשנות את תנאי השירות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

* אר אל אינטרנט תפעיל מוקד שירות לקוחות לטיפול בפניות שאינן טכניות (קבלת מידע, הגשת תלונות לקוחות, בירור חיובים, שינוי פרטי לקוח/מנוי, בקשה להחלפת מסלול גישה או ניתוק מהשירות) (להלן: "מוקד שירות הלקוחות"). מוקד זה יפעל בשעות ובתנאים כפי שייקבעו על ידי אר אל אינטרנט מעת לעת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. הלקוח יוכל לפנות למוקד שירות הלקוחות באמצעות טלפון, פקסימיליה ודואר אלקטרוני.

 

* הלקוח מצהיר כי בחתימתו על הסכם זה הוא מבקש מאר אל אינטרנט לספק לו את השירות לרבות סינון תכנים במהלך גלישה באינטרנט ו/או בקבלת דואר אלקטרוני, וכן לקבל הודעות הקשורות לסינון הגלישה. מובהר בזאת כי השירות מסופק עבור הלקוח ומטעמו.

 תשלומים על אף ניתוק שירות
אין בניתוק, הפסקה או הגבלה של שירותים כאמור לעיל בכדי לגרוע מחובתו של המנוי לשלם לחברה את חובו בהתאם להתקשרות, לרבות תשלום ריבית פיגורים והוצאות גבייה, אם יידרשו.

 

 ניתן ליצור קשר עם אר.אל אינטרנט  בכל נושאי תקלות וחיבורים

      ב: 03-5036413, מייל:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , פקס: 03-7624718

 

 

 

 

בברכה,

ישי גלעד

סמנכ"ל שיווק ומכירה

אר. אל אינטרנט ורשתות בע"מ

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button

       

אר אל אינטרנט ורשתות בע"מ     

         רח'  בורכוב  19                

        חולון  5810301                 

 

Sunday the 23rd. . Joomla templates 2.5 by FreeTemplateSpot - All rights reserved.